Handelsbetingelser

Ajourført: 01-01-2023

Gældende fra: 01-01-2023


1.   Anvendelse
2.  
 Aftalegrundlag
3.   Produkter og ydelser

4.   Pris og betaling
5.   Forsinket betaling
6.   Tilbud, ordre og ordrebekræftelser
7.  
 Levering
8.  
 Garanti
9.  
 Ansvar
10.
Rettigheder
11.
Krænkelser
12.
Fortrolighed
13. Gældende ret og værneting

1.  Anvendelse:
1.1 Anvendelse:
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Danish Board Games v/ Peter Andersen (herefter DBG), CVR-nummer 25362241, salg og levering af produkter og/eller tilknyttede ydelser udelukkende til erhvervskunder, foreninger, sportsklubber, fonde, organisationer mm, dvs. kunder med er CVR-nummer eller EAN-nummer. Som privatperson skal du derfor som minimum lade dig registrere med et CVR-nummer for at handle med DBG.

2. Aftalegrundlag: 
2.1 Aftalegrundlag:
 Betingelserne udgør sammen med DBGs tilbud og ordrebekræftelser det samlede Aftalegrundlag om DBGs salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til DBG udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg:
 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter og ydelser:
3.1 Produkter:
 Produkter, som DBG sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.2: Ved køb af fysiske spil, kortspil, brætspil, puslespil m.m. forbeholdes ret til levering +/- 10 % i leveret antal. Ved brud af kolli tillægges 10% ekstra af varens pris. Endelig afregning foretages ud fra det faktisk leverede antal.

3.3 Vareprøver: DBG sender gerne vareprøver i det omfang det er muligt, og vareprøver bliver faktureret, hvis de ikke er returneret (i original emballage) til DBG inden 14 dage efter modtagelsen. Der vil ikke blive opkrævet fragt- eller administrationsomkostninger ved fakturering af prøver.

DBG anbefaler ved særlige opgaver og usikkerhedsmomenter, at der investeres i en fysisk prøve. Dette for at sikre at alle forventninger er afstemt inden en reel produktion sættes i gang.

4. Pris og betaling:
4.1 Pris: Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger DBGs gældende prisliste på det tidspunkt, hvor DBG bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms. Vi tager forbehold for kursudsving, og vil gøre opmærksom på at en efterregulering kan finde sted pga. kursændringerne globalt.

4.2 Betaling: Kunden skal betale alle fakturaer for produkter eller tilknyttede ydelser senest 8 dage netto, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Er man ny kunde, vil der altid være tale om forudbetaling. Er beløbet over kr. 10.000 vil der for alle kunder ofte blive opkrævet delbetalinger, typisk af to rater på hhv. 70% og 30 % af fakturabeløbet, hvor de 70% er forudbetaling og de 30% er ved levering. DBG forbeholder sig retten til altid og uden yderligere begrundelse at opkræve 100% forudbetaling af en kunde, uanset størrelsen af fakturabeløbet.

4.3 Betaling ved projektarbejde: Ved projektarbejde som f.eks. spiludvikling er det ikke altid muligt at give en fast pris. Derfor udføres projektarbejde altid med delfakturering af ca. kr. 10.000, hvilket betyder, at kunden faktureres hver gang der er brugt arbejdstid, materialer mm. for ca. kr. 10.000 i projektets løbetid.

5. Forsinket betaling:
5.1 Rente:
 Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som DBG er uden ansvar for, har DBG ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse: Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra DBG, har DBG ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser:
6.1 Tilbud:
 DBGs tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er DBG i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for DBG, medmindre DBG meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer: Kunden skal sende ordrer på produkter eller tilknyttede ydelser til DBG skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.

6.3 Korrektur: Vi udfører ikke korrekturlæsning, da det altid er kunden, der leverer de tekster, der skal bruges ved trykning. Kunden læser selv korrektur på den grafiske opsætning, og kundens korrektur betegnes ikke som godkendt førend dette er skriftligt bekræftet fra kunde. Godkendelse pr. telefon er ikke gældende med mindre denne bekræftet skriftligt mellem DBG og kunde. Når en korrektur er godkendt kan den som udgangspunkt ikke ændres, da produktion af filer, klichér m.v. herefter igangsættes. Ønskes ændring herefter vil dette indebære yderligere startomkostninger, da der skal laves ny kliché, form, værktøj m.v.

6.4 Pantonefarver: I forbindelse med angivelse af pantonefarver skal kunden være opmærksom på muligheden for, at der kan være minimale afvigelser fra produkt til produkt. Den/de pantonefarver kunden oplyser, og som er angivet på godkendt korrektur, er den der bruges til logotryk. DBG kan ikke stilles til ansvar hvis der er oplyst forkert pantonekode til brug for produktionen. Ved sager hvor der kan være stor usikkerhed om udfaldet, vil DBG altid anbefale kunden at få lavet en prøve inden selve produktionen sættes i gang, så frem I ønsker det.

6.5 Ordrebekræftelser: DBG tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest samme dag efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde DBG.

6.6 Ophævelse: Ændringer eller uoverensstemmelser i Ordrebekræftelse skal ske senest 24 timer efter modtagelsen, ellers sættes en reel ordre i gang, og alle omkostninger påhviler køber.

6.7 Ændring af ordrer: Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden DBGs skriftlige accept.

6.8 Uoverensstemmende vilkår: Hvis DBGs bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til DBG skriftligt senest 24 timer efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

6.9 Yderligere ekspeditionsgebyr:

Ved ordre under kr. 2.500 + moms, tages et ekspeditionsgebyr på kr. 250 + moms.

7. Levering: 
7.2 Leveringsbetingelser:
 DBG leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af DBGs ordrebekræftelse. DBG har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet og medmindre der forekommer forsinkelser i korrekturfasen. Vi tager forbehold for forsinkelser fra underleverandører og øvrige distributører.  

Leveringsdato på Ordrebekræftelsen, er den dato hvor DBG afsender varerne. Skulle der ske ændringer til den angivne leveringsdato vil DBG orientere herom. Ordrebekræftelsen anses som reel dokumentation for indgåelse af handlen, og måtte der ske ændringer undervej i korrekturfasen, så vil Ordrebekræftelsen blive opdateret og dermed fremstå som det juridiske dokument for indgåelsen af aftalen.

Den aftalte leveringstid jvf. ordrebekræftelsen vil være gældende, med mindre der forekommer forsinkelser i korrekturfasen.

7.3 Undersøgelse: Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, maksimum 2 dage efter modtagelse, skal den straks meddeles skriftligt til DBG. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, maksimum 2 dage efter modtagelse meddeles skriftligt til DBG, kan den ikke senere gøres gældende.

7.4 Meddelelse: Hvis DBG forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer DBG kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Ved eventuel overskridelse af leveringsfristen, fraskriver DBG sig ethvert erstatningsansvar som måtte komme som følge heraf. Tab efter overskridelse af aftalt leveringsfrist erstattes ikke. Det står for købers eget ansvar.

7.5 Ophævelse: Hvis DBG undlader at levere produkter, eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 7 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til DBG. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

7.6 Ændringer: Der tages forbehold for ændringer i afgifter, materialeudgifter, toldomkostninger samt ændringer i valutakurser.

8. Garanti:
8.1 Garanti:
 DBG garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse.

8.2 Meddelelse: Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den indenfor 2 arbejdsdage efter modtagelse, meddeles skriftligt til DBG. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke indenfor 2 arbejdsdage efter modtagelse fra DBG er meddelt DBG skriftligt, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give DBG de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som DBG beder om.

8.3 Undersøgelse: Indenfor 72 timer efter at DBG har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler DBG kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte produkter til DBG. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til DBG. DBG bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

8.4 Ophævelse: Hvis DBG undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at DBG har givet meddelelse til kunden efter pkt. 8.3, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 30 arbejdsdage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til DBG. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 8.

DBG står inde for kvaliteten af varerne som produceres og sælges til kunderne, og skulle varen mod forventning være defekt, vil DBG altid tage ansvar og tage varen tilbage uden beregning. Ved reklamationer skal varen sendes tilbage til os, således vi kan se defektheden ved varen.

Ved flerfarvet logotryk på elementer vil der i sjældne tilfælde kunne forekomme forskydninger svarende til ca. 1-2 mm . Påsætningen af flere logofarver er som udgangspunkt håndarbejde og foregår derfor manuelt. Reklamation kan dog stadig finde sted, og er der tvivlsspørgsmål så kontakt os endelig så ser vi på sagen.

9. Ansvar:
9.1 Ansvar:
 Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.

9.2 Produktansvar: DBG er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal holde DBG skadesløs, i det omfang DBG måtte ifalde produktansvar herudover.

9.3 Indirekte tab: Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er DBG ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

9.4 Force majeure: Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er DBG ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for DBGs kontrol, og som DBG ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, varemangel, hærværk og arbejdsstridigheder.

10. Rettigheder:
10.1 Ejendomsret:
 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører til enhver tid kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt.

11. Krænkelser.

11,1 Krænkelse: Det er kundens eget og fulde ansvar, hvis billedmateriale, tekster eller andet materiale og tilknyttede ydelser leveret af kunden krænker tredjeparts materielle og/eller immaterielle rettigheder. Ligeledes er det kundes eget og fulde ansvar, hvis billedmateriale, tekster eller andet materiale og tilknyttede ydelser leveret af kunden kan betegnes som værende racistisk, diskriminerende, ekstremistisk eller på anden måde krænkende eller anstødeligt.

DBG kan på ingen måde gøres ansvarlig for, at leverede produkter krænker tredjeparts materielle og/eller immaterielle rettigheder, eller kan betegnes som værende racistisk, diskriminerende, ekstremistisk eller på anden måde krænkende eller anstødeligt.

12. Fortrolighed:
12.1 Videregivelse og brug:
 Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge DBG erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Beskyttelse: Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over DBG fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 11.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3 Varighed: Kundens forpligtelser efter pkt. 11.1-11.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

13. Gældende ret og værneting:
13.1 Gældende ret: Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2 Værneting: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.